POLITYKA PRYWATNOCI DOTYCZCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE WWW.ADMIRTAXI.PL ORAZ W STOWARZYSZENIU LICENCJONOWANYCHN KIEROWCW TAKSWEK AD-MIR TAXI


1) Administratorem Pastwa danych osobowych jest STOWARZYSZEWNIE TAKSWEK OSOBOWYCH RADIO TAXI AD-MIR z siedzib w Gdyni 81-622 ul. Duga 21, e-mail: admirtaxigdynia@gmail.com telefon 58 6246666. Z SKTORT AD-MIR mona skontaktowa si poprzez adres mailowy, telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany powyej.

2) Pastwa dane osobowe przetwarzane bd, gdy jest to niezbdne do:

a) wykonania umowy oraz podejmowania dziaa zmierzajcych do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Oglne Rozporzdzenie o Ochronie Danych);

b) wypenienia obowizkw prawnych cicych na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgoszonych roszcze;

d) ochrony ywotnych interesw osoby, ktrej dane dotycz, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

e) realizacji celw wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesw administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie cigego i niezakconego prowadzenia dziaalnoci oraz zabezpieczenie si przed rnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za ktre administrator uznaje np.: archiwizacj, dochodzenie i obron przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczestwa rodowiska teleinformatycznego, stosowanie systemw kontroli wewntrznej.

3) Odbiorcami Pastwa danych osobowych mog by: podmioty upowanione do ich otrzymywania na podstawie przepisw prawa, podmioty dziaajce na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, podmioty wiadczce usugi doradcze, audytowe, ksigowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentw, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy audytorskie.

4) Pastwa dane osobowe bd przechowywane przez okres: niezbdny do zawarcia i wykonywania umowy.

5) Przysuguje Pastwu:

a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbdne do pozostaych celw wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez administratora, bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania;

b) uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorujcego zajmujcego si ochron danych osobowych.

6) Posiadaj Pastwo prawo dostpu do treci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania.

7) W zakresie, w jakim Pastwa dane s przetwarzane w sposb zautomatyzowany przysuguje Pastwu prawo do przeniesienia danych, ktre Pastwo dostarczyli.

8) Podanie przez Pastwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbdne do realizacji umowy.

Jestemy zawsze pod rk i zawsze dbamy o poufno danych osobowych naszych klientw - serdecznie zapraszamy.